Prihlasovací formulár

Vaše meno (povinné)

Váš e-mail (povinné)

Vek (povinné)

Bydlisko (povinné)

Telefón* (povinné)

Prihlasujem sa na tieto kurzy:

Poznámka

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej tanečnej škole?

Súhlas so správou osobných údajov:

  V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov odoslaním formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári, za účelom vybavenia žiadosti. Súhlas udeľujem spoločnosti „Smiem prosiť?- Tanečná škola Mirky Kosorínovej", Dobrovičova 6, 811 09 Bratislava a spoločnosti Sport Retro s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava a to na dobu 10 rokov.

Zároveň beriem na vedomie :

  • že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: info@smiemprosit.sk,
  • že moje osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
  • že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.