Všeobecné obchodné podmienky „Smiem prosiť?“- Tanečnej školy Mirky Kosorínovej

  1. Všeobecné informácie o „Smiem prosiť?“- Tanečnej škole Mirky Kosorínovej

1.1 Obchodné meno: Smiem prosiť, s.r.o., Dobrovičova 6, 83102 Bratislava

IČO: 54846544, DIČ: 2121806346,spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 163628/B, bankové spojenie: IBAN SK8911000000002943133326
(ďalej ako “ tanečná škola“) pri prevádzke ktorej sa na vzťahy so zákazníkmi, účastníkmi (ako sú definovaní nižšie) vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“).“).
1.2. Tieto VOP sú platné rovnako pre fyzické ako aj právnické osoby, ktoré sú zákazníkmi a/alebo účastníkmi (ako sú definovaní nižšie) voči Spoločnosti.

2. Definícia pojmov:
2.1. Zákazník, účastník znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytované tanečnou školou; osobne, objednávkou alebo registráciou prostredníctvom internetového portálu www.smiemprosit.sk;

2.2. Konto zákazníka – každý zákazník je povinný si založiť svoje osobné konto cez webovú stránku www.smiemprosit.sk.sk, kde uvedie svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu), následne potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami tanečnej školy;

2.3 Platba – každý zákazník obdrží po registrácii aktivačný e-mail do platobného systému Paysy, v ktorom obdrží prihlasovacie údaje do svojho profilu. Pred termínom splatnosti konkrétneho obdobia tanečného kurzu obdrží email s povinnosťou platby za dané obdobie alebo túto informáciu uvidí vo svojom profile.

2.4. Kurz znamená skupinu tanečných hodín alebo cvičení pre deti a dospelých, ktoré sú ohraničené počtom účastníkov a časovým trvaním kurzu – dátum začiatku a ukončenia kurzu;

2.9. Služby znamenajú kurzy, individuálne lekcie a skúšobné lekcia – pre deti podľa vyššie uvedených definícií.

3. Zakúpenie služieb:

3.1. Zakúpenie kurzu je možné elektronicky cez www.smiemprosit.sk.sk alebo osobne na recepcii tanečnej školy. Momentom zakúpenia kurzu zákazník vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil a vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

3.2 V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili skôr. Kurzovné sa nevracia.

3.3. Ponuka tanečných kurzov pre dospelých aj deti je uverejnená na internetovej stránke školy alebo formou iných propagačných kanálov.

3.4. Registráciou v tanečnej škole zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a podrobne oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí.

3.5. Zakúpením ďalej zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s prevádzkovým poriadkom tanečnej školy a bezpečnostnými predpismi miesta konania udalosti a že je mu dostatočne známy jeho zdravotný stav, pričom udelením súhlasu s týmito VOP potvrdzuje, že v čase udelenia súhlasu jeho zdravotný stav nebráni zákazníkovi vo využívaní služieb organizátora.

4. Všeobecné pravidlá

4.1. Rozsah a charakter jednotlivých udalostí, vrátane ich cien, je daný aktuálnou ponukou a cenníkom tanečnej školy platným v čase zakúpenia služby. Termíny a časy jednotlivých udalostí sa riadia rozvrhom na stránke www.smiemprosit.sk ako aj informáciami na sociálnych sieťach tanečnej školy. Zákazník je vo vlastnom záujme povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa včas oboznámiť.

4.2. Každý zákazník je povinný si vytvoriť vlastné konto zákazníka, pri zakladaní ktorého potvrdí súhlas so s týmito VOP podľa bodu 3.3 týchto VOP ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

4.3. Pri príchode do tanečnej školy je každý zákazník povinný prihlásiť sa na recepcii.

4.4. Za prípadné odloženie vecí mimo na to určených priestorov v priestoroch tanečnej školy, najmä cenností, neberie tanečná škola zodpovednosť. Na odloženie osobných vecí sú zo strany tanečnej školy poskytnuté uzamykateľné skrinky v šatniach.

4.5. Tanečná škola si vyhradzuje právo na zmenu lektora hodiny (napr. zastupovanie), príp. zrušenie hodiny. Ak bude tanečná škola musieť hodinu zrušiť, bude lekcia nahradená a o náhradnom termíne budú zákazníci informovaní.

5. Skúšobná lekcia

5.2. Na tanečných lekciách pre deti je možné pred nástupom na kurz absolvovať skúšobnú lekciu. Lekcia je spoplatnená sumou 12 eur. Jednorazový vstup na skúšobnú lekciu pre deti zakúpený online cez konto zákazníka je neprenosný. Môže ho využiť jedine zákazník, ktorý si danú tanečnú hodinu alebo cvičenie zakúpil. V prípade následného nástupu do kurzu bude čiastka odpočítaná z ceny kurzu. Skúšobnú lekciu je možné absolvovať len raz, lekcie pre deti ani pre dospelých nie je možné navštevovať jednorázovo/lekciovo/respektíve platiť len za konkrétnu absolvovanú lekciu.

5.3. V prípade, že sa zákazník nemôže zúčastniť zakúpenej jednorazovej lekcie, je povinný o tom informovať tanečnú školu telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené na webstránke tanečnej školy, a to najneskôr 12 hodín pred plánovaným začiatkom zakúpenej lekcie. V prípade, že zákazník oznámi neúčasť na zakúpenej lekcii v časovom rozmedzí menej ako 12 hodín pred plánovaným začiatkom lekcie si tanečná škola uplatní storno poplatok vo výške 100% z ceny zakúpenej lekcie.

5.4. V prípade neohlásenej neúčastí zákazníka na zakúpenej lekcií neposkytuje tanečná škola žiadnu finančnú kompenzáciu.

5.5. Ak zákazník zruší svoju účasť na zakúpenej lekcii skôr ako 8 hodín pred začiatkom zakúpenej tanečnej lekcie alebo cvičenia prostredníctvom odhlásenia cez svoje konto Paysy, uhradenú čiastku bude môcť zákazník opäť využiť pri ďalšej rezervácii vybratej lekcie.

5.6. V prípade nepredvídateľných okolností a uzatvorení školy príp. obmedzení jej fungovania sa platnosť zakúpených kurzov predĺži o dobu, kedy bude prevádzka tanečnej školy obmedzená a tieto lekcie bude môcť zákazník využiť po obnovení jej fungovania.

7. Kurzy

7.1. Podmienkou účasti na kurzoch pre deti alebo dospelých je zakúpenie celého kurzu. Zakúpením takéhoto kurzu je zákazník oprávnený zúčastniť sa všetkých lekcií daného kurzu. Zakúpené kurzy sú neprenosné a majú špecifikovanú platnosť. Účasť na kurzoch nie je možná formou jednorazových vstupov. Výnimku tvoria špecifické prípady, dohodnuté s tanečnou školou. Kurzy môžu byť rozdelené na úrovne náročnosti – pre začiatočníkov (BEG), mierne pokročilých (INT) alebo pokročilých (ADV).

7.2. Aktuálne ceny kurzov sú zverejnené na webovej stránke tanečnej školy.

7.3. Lekcie, ktoré počas sviatkov alebo školských prázdnin neprebiehajú, nie sú zahrnuté v cene kurzu. O neprebiehajúcich lekciách počas sviatkov a školských prázdnin budú zákazníci informovaní a upozornení e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

7.4. Platba za kurz: kurz je možné uhradiť online cez stránku www.smiemprosit.sk alebo priamo na mieste, na recepcii tanečnej školy v hotovosti.

7.5. Nevyužité hodiny v kurze nie je možné použiť v pokračujúcich kurzoch alebo v tých istých, opakujúcich sa kurzoch. V prípade neúčastí zákazníka na hodine/hodinách kurzu organizátor neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradu za nevyužité vstupy. V prípade dlhodobých zdravotných problémov, ktoré zabránia účastníkovi kurzu zúčastniť sa dlhodobejšie na kurze, rozhodne o kompenzácii neúčasti organizátor individuálne, na základe lekárskeho potvrdenia a zaslania žiadosti zákazníka na e-mailovú adresu info@smiemprosit.sk.

7.6. Ak sa zákazník po zakúpení kurzu rozhodne kurz ešte pred jeho začiatkom neabsolvovať, organizátor nie je povinný uhradenú finančnú čiastku zákazníkovi vrátiť. V tomto prípade môže organizátor povoliť po dohode so zákazníkom zmenu termínu kurzu, presun kurzu na inú osobu, ktorá následne kurz absolvuje, v ponuke tanečnej školy s počtom vstupov zodpovedajúcim uhradenej finančnej čiastke za kurz. V tomto prípade môže zákazník zrušiť svoju neúčasť na kurze najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu. Ak zákazník zruší svoju účasť na kurze neskôr, bude mu vykompenzovaných len 70% z ceny kurzu. Kompenzácia je limitovaná daným časovým úsekom určeným organizátorom. O termíne, do ktorého môže zákazník využiť ponúkanú kompenzáciu, bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Po danom termíne vybratá kompenzácia zákazníkom stráca platnosť a prepadáva.

7.7. V prípade nevyužitia všetkých tanečných lekcií a/alebo služieb, na ktoré má zákazník nárok pre daný zakúpený kurz bez informovania tanečnej školy v uvedenej lehote, alebo bez informovania tanečnej školy vôbec, tanečná škola neposkytuje v týchto prípadoch žiadnu finančnú kompenzáciu, okrem individuálnych prípadov, kedy zákazník predloží tanečnej škole lekárske potvrdenie o tom, že určité časové obdobie nemohol čerpať predplatené služby zo zdravotných dôvodov, ktoré vznikli alebo sa vyskytli v období po ich zakúpení. Takéto potvrdenie je zákazník povinný tanečnej škole predložiť najneskôr do 3 pracovných dní odkedy sa zdravotné dôvody brániace využívaniu služieb vyskytli, v opačnom prípade má zákazník na nárok iba tej časti časového obdobia nevyužívania služieb odkedy tanečnej škole predloží lekárske potvrdenie (a nie odo dňa, kedy zdravotné dôvody vznikli). O kompenzácii v týchto individuálnych prípadoch rozhoduje tanečná škola na základe žiadosti zákazníka, ktorú je zákazník povinný zaslať e-mailom na info@smiemprosit.sk.

7.8 Na tanečných kurzoch pre deti je možné ospravedlniť a nahradiť si včas vopred ospravedlnené lekcie nasledovne:

1 lekciu –  kurz Babydance

3 lekcie na ostatných tanečných kurzoch pre deti

Na tanečných lekciách pre dospelých je možné ospravedlniť a nahradiť si  dve včas vopred ospravedlnené lekcie nasledovne:

2 lekcie – všetky kurzy pre dospelých

Ospravedlnenie treba vykonať prostredníctvom svojho konta cez systém Paysy.

V prípade že si klient nevyberie z lekcií ponúkaných v rámci mesiaca, nárok na náhradnú lekciu prepadá.

Lekciu si možno ospravedlniť najneskôr 8 hodín vopred prostredníctvom svojho konta Paysy.

Neskoro ospravedlnené a neospravedlnené lekcie prepadajú.

7.9. V prípade nepredvídateľných okolností si poskytovateľ vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:

– zmena tanečnej sály, rozdelenie skupín účastníkov (napr. pri vyššej účasti)

– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch, prípadne zmena lektora

– zrušenie lekcie pri neočakávaných situáciách,

– dočasné prerušenie kurzu pri neočakávaných situáciách – zmena termínu kurzu,

– úplné zrušenie kurzu pri neočakávaných situáciách – v tomto prípade tanečná škola už uhradené financie vráti v adekvátnej výške

Účastníci kurzu budú o zmenách informovaní písomne alebo aj telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní emailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky. V týchto prípadoch zákazník nemá nárok na finančnú kompenzáciu.

8. Covid – 19 – hygienické opatrenia pri organizovaní kurzov

8.1. Zákazník berie na vedomie, že podmienky poskytovania všetkých služieb tanečnej školy sa riadia aktuálne platnými nariadeniami nariadenými ÚVZ SR, ktoré boli schválené vládou SR – teda aktuálnym Covid automatom platným pre organizovanie vzdelávacích kurzov. Pri obmedzení vstupu zákazníka na kurz na základe zmeny Covid automatu v priebehu kurzu, na ktorý účastník nastúpil, organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť a nie je povinný finančne kompenzovať neodchodené hodiny zákazníka. Tanečná škola ponúkne účastníkovi kurzu iné formy kompenzácie spomínané v časti Kurzy.

9. Cena a platobné podmienky

9.1. Cena služieb je uvedená v cenníku tanečnej školy dostupným na webovej stránke školy platným v dobe objednania služieb alebo registrácie, pokiaľ nie je dohodnutá cena odlišná. Konkrétna cena vybranej služby je vždy uvedená na platobnom doklade zákazníka, zaslanom, dostupnom online alebo osobne prevzatom zákazníkom. Cena služieb je uvádzaná vrátane DPH.
V prípade neskoršieho nástupu na kurz ako je termín začiatku kurzu sa suma vypočítava alikvotne.

9.2 Darčekové poukážky sú spravidla platné do konca kalendárneho roka. V prípade darčekových poukážok na Tanečný kurz alebo viacero individuálnych lekcií treba čerpať s predstihom aby počas trvania kurzu/ 10 týždňov/ alebo čerpania lekcií platnosť poukazu neprepadla.

9.3. Cena môže byť uhradená nasledujúcimi spôsobmi:

(i) osobne (hotovosťou);

(ii) prostredníctvom platobného systému paysy

(iii) prevodom na bankový účet;

(iiii) multisport kartou / iba na vybrané a uvedné kurzy/

(iv) darčekovou poukážkou.

10. Nápady, podnety a sťažnosti

10.1. Zákazník môže akékoľvek svoje nápady a podnety na zlepšenie tanečnej školy zaslať elektronicky na e-mailovú adresu infi@smiemprosit.sk.

10.2. Akékoľvek svoje sťažnosti môže zákazník nahlásiť tanečnej škole osobne alebo emailom na adresu info@smiemprosit.sk. Po prehodnotení sťažnosti tanečná škola oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tanečná škola si vyhradzuje právo na kedykoľvek zmeniť a/alebo aktualizovať tieto VOP. Ich aktuálne znenie bude vždy dostupné na webovej stránke tanečnej školy a účinné odo dňa jeho zverejnenia.

11.2. Pravidlá platobného systému Paysy – tanečnej školy a informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov tvoria samostatné dokumenty dostupné na webstránke tanečnej školy v aktuálnych zneniach.

11.3. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným alebo neúčinným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá a platnosť a účinnosť VOP ako celku naďalej trvá s výnimkou neplatných článkov. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia týchto VOP tanečná škola nahradí takými platnými alebo účinnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných alebo neúčinných ustanovení.

Obchodné podmienky sú platné od 8. 2. 2023