Všeobecné obchodné podmienky „Smiem prosiť?“- Tanečnej školy Mirky Kosorínovej

 1. Všeobecné informácie o „Smiem prosiť?“- Tanečnej škole Mirky Kosorínovej

Mgr. Miroslava Kosorinová – Tanečná škola „Smiem prosiť?“, Dobrovičova 6, 83102 Bratislava

IČO: 44 832 982, DIČ: 1071720188, (ďalej len „poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania pre verejnosť.

 

 1. Prihlásenie sa do kurzu

Zákazník je zapísaný do kurzu na základe vypísania registračného formulára na webovej stránke www.smiemprosit.sk alebo osobne na recepcii Tanečnej školy a uhradenia ceny za kurz.

Prihlásenie sa do kurzu je záväzné.

Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť telefonicky alebo emailom najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.

 

 1. Platba za kurz

Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet tanečnej školy alebo úhrada v hotovosti na recepcii. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili skôr. Kurzovné sa nevracia.

V prípade neskoršieho nástupu na kurz ako je termín začiatku kurzu sa suma vypočítava alikvotne.

 

 1. Realizácia platby

Úhradou ceny kurzu v hotovosti na recepcii školy (2.poschodie recepcia RETRO Kids).

Úhrada je možná aj bankovým prevodom na číslo účtu IBAN SK321100 0000002615339536, Tatra Banka – do poznámky: názov kurzu a Vaše priezvisko. V tomto prípade Vás prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na info@smiemprosit.sk).

 

 1. Storno

Stornovať kurz je možné najneskôr 3 dni pred jeho začatím. Stornovaním kurzu neskôr ako 3 dni pred zahájením výučby účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to zmena tanečnej sály, výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod.. V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní emailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín.

Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet zákazníkov v skupine v kurze.

Maximálny počet zákazníkov je 20 osôb/ malá sála a 30 osôb/ veká sála.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom zákazníkov nižším ako 3 a ponúknuť zákazníkovi možnosť pokračovať v navštevovaní rovnakého kurzu v nasledujúcom období.

V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alikvotnej (neodučenej) časti uhradeného kurzovného. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do 30 pracovných dní.

V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:

Presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia, prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia.

Ak zákazník požaduje presunutie platby za neabsolvované hodiny kurzu do ďalšieho obdobia alebo prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia musí o presun platby požiadať písomne (emailom alebo poštou). K žiadosti o presun platby je potrebné priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia (v prípade presunutia kurzu na inú osobu aj potvrdené splnomocnenie). Žiadosť bude posúdená poskytovateľom a následne bude zákazník oboznámený emailom.

Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti poskytovateľom presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si zákazník pôvodne predplatil od dátumu doručenia žiadosti poskytovateľovi.

Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany poskytovateľa sú pre zákazníka absolútne nevyhovujúce a zákazník bude požadovať vrátenie platby za kurz (v prípade vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená poskytovateľom. V prípade odsúhlasenia vrátenia platby, budú absolvované hodiny do doručenia žiadosti poskytovateľovi odrátané z celkovej sumy za kurz.

Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa.

 

 1. Skúšobná lekcia

Na tanečných lekciách pre deti je možné pred nástupom na kurz absolvovať skúšobnú lekciu. Lekcia je spoplatnená sumou 9,60 eur.

V prípade následného nástupu do kurzu bude čiastka odpočítaná z ceny kurzu. Skúšobnú lekciu je možné absolvovať len raz, lekcie pre deti ani pre dospelých nie je možné navštevovať jednorázovo/lekciovo/respektíve platiť len za konkrétnu absolvovanú lekciu.

Platba za kurz je možné len v celku s výnimkou použitia karty Multisport / na vybrané typy kurzov/

 

 1. Náhradné lekcie

Na tanečných kurzoch pre deti je možné si nahradiť jednu vopred ospravedlnenú lekciu na rovnakom prípadne inom kurze v iný deň v týždni /napríklad štvrtkový na piatkovom a opačne/.

Na tanečných kurzoch  pre dospelých je možné si nahradiť 1 vymeškanú hodinu na rovnakom kurze v iný deň ak súčasne taký kurz prebieha.

Lekciu si možno ospravedlniť najneskôr do 9 hodiny ráno mailom na info@smiemprosit.sk

Neskoro ospravedlnené a neospravedlnené lekcie prepadajú.

Možnosť nahradiť si lekciu v iný termín potvrdí tanečná škola mailom.

 

 1. Darčekové poukážky

Darčekové poukážky sú spravidla platné do konca kalendárneho roka. V prípade darčekových poukážok na Tanečný kurz alebo viacero individuálnych lekcií treba čerpať s predstihom aby počas trvania kurzu/ 10 týždňov/ alebo čerpania lekcií platnosť poukazu neprepadla.

 

 1. Sviatky a dni pracovného pokoja

Do kurzov pre deti nie sú zarátané štátne sviatky, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin. Do kurzov pre dospelých nie sú zahrnuté štátne sviatky a dni pracovného pokoja.

Pre viac informácií prosíme kontaktujte recepciu tanečnej školy.

 

 1. Sťažnosti a dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi emailom na adresu info@smiemprosit.sk.

Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Zákazník vyplnením súhlasu so spracovaním osobných údajov prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom evidencie zákazníkov tanečnej školy „ Smiemprosiť- Tanečná škola Mirky Kosorínovej a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa a SPORT Retro s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava a to na dobu 10 rokov.

 

Obchodné podmienky sú platné od 9. 6. 2018